Drönarebild från projektområdet, 63m över mark

Vindpark Ulricehamn AB

Uppdaterad: 2023-11-24
BAKGRUND

Vindpark Ulricehamn AB utreder möjligheterna till att etablera 3 vindkraftverk vid Gästared sydost om Ulricehamns tätort. Ansökan kommer ske enligt kommunens översiktsplan för enstaka verk max 3 verk, totalhöjden för vindkraftverken som utreds är 270 meter. Projektbolaget Vindpark Ulricehamn AB ägs av bolagen Contellus AB samt POM företagen AB.

SAMRÅD

Som en del i arbetet med miljöbedömningen genomför Vindpark Ulricehamn AB nu avgränsningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §). Syftet med samrådet är att informera om och samla in synpunkter på den planerade vindparkens lokalisering, omfattning och utformning samt vilka miljöeffekter som behöver utredas i miljökonsekvensbeskrivningen. Samrådet är det första steget i tillståndsprocessen i arbetet med att ta fram en tillståndsansökan.
Aktuellt samråd genomförs både skriftligen och genom ett samrådsmöte i form av öppet hus där man har möjlighet att få muntlig information samt ställa frågor och lämna skriftliga synpunkter. Samtliga fastighetsägare och folkbokförda över 18 år inom tre kilometer från vindkraftverken får denna här inbjudan även via brev. Fastigheter som ligger utmed anslutningsvägen (väg från Gullered-Boared) kommer även att få en inbjudan via brev.

Även identifierade verksamheter, föreningar och andra intressenter som finns i anslutning till utredningsområdet inbjuds. Övrig allmänhet bjuds in via tidningsannonser. Vi ber er informera eventuella hyresgäster, nyttjanderättshavare och arrendatorer om aktuellt samråd.  Information kring projektet

Nedladdningsbar information

Här kan ni ladda ner handlingar för samråd med dess bilagor.
Avser samråd med allmänhet 19 Oktober 2023. 

Önskemål om samrådsmaterial i papperskopia kontakta Jacob Falkman på jacob@blas.se alt. tfn: 0709-426615Fotomontage

Kontakta oss gärna om ni önska att få ett fotomontage från er fastighet. 
Inkom gärna med denna förfrågan innan den 19 November 2023.
Skicka ett mail till info@contellus.com

UPPDATERING YTTRANDEN
24 november 2023

Tid för yttrande har nu gått ut (sista dag var 19 november) och vi kommer nu sammanställa samtliga yttranden och förfrågningar kring fotomontage.

NI SOM INKOMMIT MED YTTRANDE
Efter sammanställning av yttranden kommer vi besvara era frågor. Vår målsättning är att detta kommer ske innan juluppehållet.

NI SOM ÖNSKAT ETT FOTOMONTAGE
Vi kommer kontakta er som önskat fotomontage inom kort för vår tidsplanering. Tanken är att vi kommer att genomföra fotografering på alla punkterna under en dag. 

Vi vill passa på att tacka alla som bidragit med yttranden och vi vill önska er alla en trevlig första advent.
____________________________________________________________
 

Inbjudan till Samråd för allmänheten

Som en del i arbetet med miljöbedömningen genomför Vindpark Ulricehamn AB nu avgränsningssamråd enligt miljöbalken (6 kap. 29 §).  


  • Plats:   Gullereds bygdegård  
  • När:  Torsdagen den 19 Oktober 2023
  • Tid:   15:30-19:00

Välkomna till vårat samråd i Gullereds bygdegård.
På samrådet kan ni ta del av det framtagna samrådsunderlaget.
Det kommer finnas personer på plats att svara på era frågor.
Vid samrådet kan ni även inlämna om ni har några yttringar kring projektet. Önskar ni inkomma med yttringen senare, dock ej senare än 30 dagar efter samrådet dvs  19 November

Ni skickar då yttranden samt synpunkter till följande adress.
För att samrådsyttrandet skall vara giltigt måste NAMN och ADRESS  anges.

Digitalt dokument skickas till: 
per-anders.alm@wsp.com

Skriftligt yttrandedokument skickas till:
WSP
Per-Anders Alm,  
Att: ”Samråd Gästared”, 
Södra Grytsgatan 7,

602 33 Norrköping

Vi ser gärna att ni gör en föranmälan så vi kan dimensionera kaffe, dryck och fikat.
vänligen informera oss om eventuella allergier.

 
Tidplan för projektet

Preliminär tidplan

2021
Kontakt med markägare i området.
Etablera och uppföra arrendeavtal med markägare.


2022
Förstudie, topografi, elanslutning, vindresurser, etablera kontakt med kommun, utskick av remisser till sakägare, ta fram en preliminär projekt layout.
Uppföra markavtal med potentiella infartsvägar.

2023

Genomföra Naturinventeringar i området. Vår/sommar 2023

  • Fåglar
  • Fladdermöss
  • Arkeologi
  • Naturvärde

Augusti :  Samråd med Länsstyrelsen Västra Götaland samt Ulricehamns kommun.
Samråd med kommun och Länsstyrelsen genomfört den 21 Augusti 2023.   

Oktober: Samråd med närboende (Utskick till fastigheter med 3 km radie från vindkraftverken) 
Samråd  med allmänheten genomfört den 19 Oktober 2023 i Gullereds bygdegård.

Sammanställning av samrådsunderlagen. Sista dag för yttranden är 19 November 2023.

Q4 2023 Påbörja Miljö Konsekvens Beskrivningen MKB för tillståndsansökan.

Q4 2023 Inlämna tillståndsansökningarna och Miljö Konsekvens Beskrivningen MKB till Länsstyrelsen.

Vindkraften, är det en bra energikälla?

Vindkraften skall ses som en del av det svenska energisystemet.
Med en mix av Kärnkraft, Vattenkraft, Vind och solenergi så har Sverige ett mycket gott energisystem.
Vindkraften ger ett mycket bra stöd för våra kyligare perioder i Sverige då medelvinden är som högst från September till April.
Under denna perioden så har vi inte mycket sol och även vattenmagasinen kan sjunka.
Många tror att kärnkraften löser alla problem men den behöver också sitt stöd från Vatten, vind och sol vad avser reglering av effekten.

Varför byggs det så mycket vindkraft verk då?
Vindkraften har utvecklats de siste decenniet till en industriell produkt med effektivare och ökad  produktion ( 2010 producerades c.a 6000 MWh/ verk, idag ligger den siffran på c.a 25 000 MWh/verk) och kostnaden per kWh har gått ner radikalt, vilket då ger incitament för investerare. 
Idag är Vindkraften den särklass billigaste och "snabbaste" stora energi-produktionen att bygga.
Sverige och världen har ett stort behov av energi i samband med elektrifieringen av många områden varvid det behövs ett stort tillskott av energi de kommande åren.  

Lokal närvaro

För oss är en lokal närvaro och samhällsarrangemang viktigt, därav har vi inrättat en Bygdepeng för närområdet.
Denna vindkraftsetableringen kommer avsätta en fond för lokala intresseföreningar dit ni kan ansöka om bidrag och stöd.
Det kan vara det lokala fotbollslaget som vill åka på en turnering, det kan vara syföreningen som behöver en ny vävstol, jaktlaget behöver bygga ett jakttorn.

 KontaktJacob Falkman/ POM Företagen AB
Telefon: 0709-426615
E-post: jacob@blas.se


Magnus Mjörnå/ Contellus AB
E-post: info@contellus.com